ඉසිවර නවතම ෆොනුරූ පෙළ නිකුත්වුණා....!

* 1998 නිර්මාණය වුණු 'අභය' ලියවිලි ෆොනුරුවෙන් පසු කියවීමේ පහසුව වැඩිදියුණු කළ නවතම 'තේජානී' ලියවිලි ෆොනුරුව.
('Thejanee', The Best Sinhala Text font now released)

* නවීනත්වය, කලාත්මක හැඩරුව මෙන් ම පැරණි ශෛලියේ නිර්මාණ සඳහා ද උචිත විවිධ ආකාරවල ෆොනුරූ 20 ක එකතුව.

* සිහින්, මධ්‍යම මෙන් ම ගනකමින් වැඩි එක් එක් අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් යොදාගැනීමට හැකි ගනකම් පරාසයකින් යුතු එකතුව.

* පොත්, පත්තර, දැන්වීම්, ලේබල්, බැනර්, ඇසුරුම්, නාම පුවරු, කටවුට්, ග්‍රැෆික් නිර්මාණ, රූපවාහිනී නිර්මාණ මෙන් ම වෙබ් අඩවියේ දර්ශනය සඳහා ද මැනවින් නවීන තාක්ෂණිකව දියුණු කළ එක ම ෆොනුරූ එකතුව.

* අවම පරිගණක 5 ක් සඳහා මිලදී ගන්නා ආයතන වෙනුවෙන් පමණයි.

* අමතන්න 0112 368541

පරිගණක අකුරුකරණයේ නවීනතම ලියවිලි ෆොනුරූ භාවිතයෙන් උපරිම පල ලබන්න!..

මින් අවුරුදු 22කට පෙර අප නිර්මාණය කළ, එතෙක් මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ලියවිලි ෆොනුරුව ලෙස ප්‍රමිතිගතව පැවතෙන එෆ්එම් අභය ෆොනුරුවෙන් පසු, ඉන් එහා ගිය නවීනතම ලියවිලි ෆොනුරුවක් වෙනුවෙන් විධිමත් පර්යේෂණ කළෙමු.

දැන් අපේ නවීනතම ලියවිලි ෆොනුරූවලින් ඔබේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ හෝ වෙනත් ඕනෑම කටයුත්තක් නිම කරගැනීමට හැකි ය.

'තේජානී' හෝ 'නයනා කන්ඩෙන්ස්ඩ්' ෆොනුරූ භාවිතයෙන් ඔබේ නිර්මාණය කියවන පාඨකයා වෙත උපරිම 'කියවාගැනීමේ ගුණය'ක් (Readability) අත්විඳින්නට හැකි ය. කිසි දු මහන්සියකින් තොර ව පිටු 500ක් හෝ එක දිගට කියවාගෙන යා හැකි ය.