සිංහල අක්ෂර වින්‍යාසය මහත් ගැටලුකාරී ය. එක් වචනයකට අක්ෂර වින්‍යාස කිහිපයකි. විකල්ප රූප ද බොහෝ ය. මේ ගැටලුකාරී ව්‍යාකූල තත්වය බොහෝ නිරවුල් කර ප්‍රායෝගික සම්මත ක්‍රමයක් කරා ගෙන යනු පිණිස ඉවහල් වන ක්‍රමයකට අපේ අකුරු පිරික්සනය නිම කර ඇත.

සමහර වචන වල දී එක ඉස්පිල්ලක් හෝ ඇද පිල්ලක් වෙනස් වීමෙන් ඒ තේරුම ම ගෙනෙන තවත් වචනයක් බිහි වී තිබෙන අවස්ථා අපේ බසේ බොහෝ ය. එබදු තැන් වල දී වඩා නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය සහිත වචනය අකුරු පිරික්සනයට ඇතුල් කළෙමු. එහෙත් කලාතුරකින් නිවැරදි වචනයට වඩා පාවිච්චියේ ඇති වචනය ප්‍රායෝගික වන අවස්ථා ද දකින්නට ලැබිණි. එබඳු අවස්ථා වල දී ඉදිරි භාවිතයේ පහසුව ද, ප්‍රායෝගික වීම ද සලකා පාවිච්චියේ පවතින වචනය ඇතුල් කළෙමු. උදාහරණ ලෙස කෙරිණ - කෙරිණි- කෙරුණි - කැරිණි යන රූප 4 ගැන බැලීමේ දී මුලින් ‘ඇ’කාරය සහිත ‘කැරිණි’ ඉවත් කළෙමු. දෙවනු ව ‘කෙරුණි’ වැරදි බව බොහෝ වියත් මතය විය. එය ද ඉවත් කළෙමු. ඉතිරි වූයේ කෙරිණ - කෙරිණි 2 යි. 2 ම නිවැරදි යැයි විද්වත් මතය විය. අපි වඩා ප්‍රායෝගික සහ භාවිතයට පහසු වචනය ගැන බැලුවෙමු. ඒ අනුව ඉතිරි වූයේ ‘කෙරිණි’ යන යෙදුම යි. ඒ අනුව අපේ අකුරු පිරික්සනයේ නිවැරදි ලෙස පිළිගැනෙන්නේ ‘කෙරිණි’ යන අක්ෂර වින්‍යාසය පමණි. භාෂාව පහසු සහ සරල වීම උදෙසා සම්මතයක් ඇති කර ලීම සඳහා ද මෙසේ කිරීම යෝග්‍ය වන බව අප ගේ හැඟීම යි.  අනෙක් අවස්ථා වැරදි ඒවා ලෙස ඔබට දක්වනු ඇත.
එහෙත් ඔබට වෙනත් මතයක් දැරීමේ අයිතිය ඇත. ඒ අනුව ඔබ කැමති අක්ෂර වින්‍යාසය එලෙස ම තබා ගැනීමේ බාධාවක් නැත. කළ යුතු වන්නේ ඒ අවස්ථාව ‘මඟ හැර යෑම’ පමණි.

දෙවැනි උදාහරණය වන්නේ ඇතුල - තොරන් - ගඩොල - කුකුල් ආදි තැන් වල ණනළල ප්‍රශ්නය යි. සංඛ්‍යාවෙන් ඉතා සුළු මේ වචන වල දී නිවැරදි වන්නේ මූර්ධජ ‘ණ’ සහ මූර්ධජ ‘ළ’ වුවත් ප්‍රායෝගික ව ඒවා භාවිතය ඉතා ප්‍රශ්නකාරී බවක් දැනේ. ගඩොල් මිස ගඩොළු ද තොරන් මිස තොරණ ද කුකුල් මිස කුකුළු ද ඇතුල් මිස ඇතුළු ද අපේ භාවිතයේ නැති තරමට අද භාවිතය වෙනස් වී ඇත. මේ කාරණයෙහි දී අපට නිගමනය කරන්නට සිදු වූයේ මෙතෙක් පිළිගැනුණු ‘ළ’, ‘ණ’ වෙනුවට දන්තජ ල, න යෙදීම වඩා පහසු සහ ප්‍රායෝගික වන බව යි. එහෙයින් මේ තාක්ෂණික සන්ධි ස්ථානයේ දී ඒ මාරුව වගකීමෙන් යුතු ව කිරීමට පෙ
ලඹුණෙමු.