පරිගණක අකුරුකරණයේ නවීනතම ලියවිලි ෆොනුරූ භාවිතයෙන් උපරිම පල ලබන්න!..

මින් අවුරුදු 22කට පෙර අප නිර්මාණය කළ, එතෙක් මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ලියවිලි ෆොනුරුව ලෙස ප්‍රමිතිගතව පැවතෙන එෆ්එම් අභය ෆොනුරුවෙන් පසු, ඉන් එහා ගිය නවීනතම ලියවිලි ෆොනුරුවක් වෙනුවෙන් විධිමත් පර්යේෂණ කළෙමු.

දැන් අපේ නවීනතම ලියවිලි ෆොනුරූවලින් ඔබේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ හෝ වෙනත් ඕනෑම කටයුත්තක් නිම කරගැනීමට හැකි ය.

'තේජානී' හෝ 'නයනා කන්ඩෙන්ස්ඩ්' ෆොනුරූ භාවිතයෙන් ඔබේ නිර්මාණය කියවන පාඨකයා වෙත උපරිම 'කියවාගැනීමේ ගුණය'ක් (Readability) අත්විඳින්නට හැකි ය. කිසි දු මහන්සියකින් තොර ව පිටු 500ක් හෝ එක දිගට කියවාගෙන යා හැකි ය.